Środki ostrożności

Środki ostrożności

Środki ostrożności podczas pracy z wodorotlenkiem sodu:

 • nosić rękawice ochronne,
 • stosować okulary ochronne oraz maskę przeciwgazową,
 • ubierać odzież ochronną,
 • unikać wdychania oparów,
 • magazynować tylko w oryginalnych pojemnikach,
 • wentylować miejsca magazynowania zbiorników,
 • nie wylewać zawartości pojemników do kanalizacji i nie dopuścić do wydostana się wodorotlenku sodu do środowiska,
 • przechowywać w suchym miejscu, z dala od metali ze względu na ryzyko wybuchu.

Zagrożenia dla człowieka – pierwsza pomoc:

 • W przypadku dostania się wodorotlenku sodu do dróg oddechowych:
  • Zapewnić poszkodowanemu świeże powietrze i odpoczynek z dala od źródła zagrożenia,
  • Ułożyć poszkodowanego w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie,
  • Zawiadomić lekarza,
  • Wykonać sztuczne oddychanie, jeśli poszkodowany przestanie oddychać.
 • W przypadku połknięcia wodorotlenku sodu:
  • Niezwłocznie zawiadomić lekarza i zasięgnąć porady medycznej,
  • Przemyć usta wodą,
  • Nie wywoływać wymiotów,
  • Nie podawać poszkodowanemu płynów.
 • W przypadku kontaktu wodorotlenku sodu z włosami i/lub skórą:
  • Usunąć z poszkodowanego odzież i obuwie zanieczyszczone wodorotlenkiem sodu,
  • Spłukać skażoną skórę poszkodowanego dużą ilością wody,
  • Zawiadomić lekarza.
 • W przypadku dostania się wodorotlenku sodu do oczu:
  • Niezwłocznie zawiadomić lekarza,
  • Przemyć oczy poszkodowanego obfitą ilością wody przy odwiniętych powiekach.

Zagrożenia dla środowiska:

 • Należy zapobiegać przedostaniu się wodorotlenku sodu do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych.
 • Postępowanie w przypadku skażenia środowiska wodorotlenkiem sodu:
  • Niezwłocznie zawiadomić odpowiednie władze lokalne oraz zatrzymać wyciek, jeśli jest to możliwe,
  • Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, wejść do piwnic i zamkniętych obszarów,
  • Rozsypany wodorotlenek sodu zasypać piaskiem lub ziemią i zebrać do szczelnie zamykanego pojemnika,
  • Zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.